حمیدرضا عمادی

حمیدرضا عمادی

7 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مهندسی زمان
لحن و توضیحات و مثال های استاد واقعا عالی بود