محمد بازماندگان خمیری

محمد بازماندگان خمیری

کارشناسی ارشد

5 وب‌ياد شرکت کرده

کارشناس برق و الکترونیک شرکت سیمان هرمزگان