سیدمعین  حسینی

سیدمعین حسینی

کارشناسی

2 وب‌ياد شرکت کرده

پژوهشکر توسعه کسب و کار