محمدرضا قاسمیان

محمدرضا قاسمیان

کارشناسی

4 وب‌ياد شرکت کرده

مسئول روابط عمومی شرکت مهندسی مشاور طوس آب