احسان مهدی نژاد

احسان مهدی نژاد

کارشناسی

6 وب‌ياد شرکت کرده

مشاور ساخت نام تجاری

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

زبان بدن در مذاکرات
به نکات کاربردی و خوبی اشاره فرمودید
بنیادهای مدیریت استراتژیک
کلا خوب بود شاید فرصت کم بود و واژگان کمی انتزاعی
مبانی فن بیان
سلام بسیار عالی بود استاد
داستان مسیر موفقیت
قصه گویی و صمیمی بودن