مهندس وحید وحیدی مطلق

مهندس وحید وحیدی مطلق

8 وب‌ياد ارائه کرده

عضو منتخب هیئت اجرایی فدراسیون جهانی آینده‌پژوهی

وب‌يادها ارائه شده