عبدالهادی عمرانی

عبدالهادی عمرانی

کارشناسی ارشد

کارشناس ارشد علوم تربیتی با سی و چهار سال سابقة تدریس

درباره من

اینجانب عبدالهادی عمرانی کارشناس ارشد علوم تربیتی با سی و چهار سال سابقة تدریس در پایة دوم ابتدایی هستم. طی سالها تجربة معلمی با بررسی و نقد و تحلیل روشهای معمول در مدارس تهران و شهرستانها و نیز بررسی نظامهای آموزشی و تربیتی کشورهای مختلف و پیشرفتة جهان مانند آلمان و ژاپن، در مسیر بهبود روشهای تدریس و تعامل قدمهای مؤثری را پیمودم. یکی از مباحث اساسی موضوع انگیزش تحصیلی و نگرشهای مربوطه بود که نیازمند بازنگری در باورها و روشها میباشد.