علی سلماسی

علی سلماسی

دکترا

1 وب‌ياد ارائه کرده

مشاور در حوزه مهندسی سیستم ها و بهره وری