سید علیرضا متولیان

سید علیرضا متولیان

دکترا

1 وب‌ياد شرکت کرده

1 وب‌ياد ارائه کرده

مشاور سازمان و مدیریت

درباره من

وب سایت: https://ir.linkedin.com/in/motevallian

بیش از 18 سال است که در حوزه‌های مختلف مدیریت و کسب و کار، به ویژه حوزه‌های مدیریت دانش، مدیریت پروژه، طرح‌های جامع، مدیریت تغییر و مدیریت فناوری اطلاعات به سازمان های مختلف کشور خدمات مشاورة مدیریت ارائه می‌کنم. رویکرد اصلی من در ارائة خدمات مشاوره، توجه به ابعاد فرهنگی در تحول‌های سازمانی به منظور ایجاد تحول‌های پایدار بوده است.

وب‌یادهای شرکت کرده