عمید مرادگنجه

عمید مرادگنجه

کارشناسی ارشد

1 وب‌ياد ارائه کرده

طراح و مشاور نوآوری، کارمند سابق گوگل