ابراهیم شمسی

ابراهیم شمسی

کارشناسی

1 وب‌ياد شرکت کرده

2 وب‌ياد ارائه کرده

مربی روانشناسی بازارهای مالی