ابراهیم شمسی

ابراهیم شمسی

کارشناسی

2 وب‌ياد شرکت کرده

2 وب‌ياد ارائه کرده

مربی روانشناسی بازارهای مالی

درباره من

وب سایت: http://RahaSarmaye.com

یک محقق، معامله گر و سهامدار " ساده" در بورس و بازارهای مالی!! یک عقیده شخصی: موفقیت در تجارت بورس به چیزی فراتر از ابزار و فن تحلیل نیاز دارد!