مهندس خواجه صالحانی

مهندس خواجه صالحانی

کارشناسی ارشد

18 وب‌ياد شرکت کرده

1 وب‌ياد ارائه کرده

متولد 51 کارشناس it , کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

درباره من

وب سایت: http://lms.salehani.com

محقق در زمینه مهارتهای یادگیری و آموزش مجازی موسس مرکز آموزش از راه دور اوج مدرس خلاقیت ریاضی بنیانگذار یادگیری زبان با متد آلفا

وب‌یادهای شرکت کرده