کورش پارسا معین

کورش پارسا معین

دکترا

1 وب‌ياد ارائه کرده

عضو هيات علمي و معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن

درباره من

اطلاعات تحصيلي :
- كارشناسي حسابداري - كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي - دكتري مديريت آموزش عالي
مقالات چاپ شده درمجلات معتبر داخلي:
1- كارآفريني وراهكارهاي توسعه اقتصادي درايران، چكيده مقاله هاي همايش ملي كارآفريني ، فرهنگ وجامعه 2- ارتباط كارآفريني وتعهد سازماني با تحليل رفتگي شغلي، فصلنامه تازه هاي روانشناسي صنعتي سازماني 3- پيش بيني سطح تعهد سازماني براساس كارآفريني ومولفه هاي آن، فصلنامه پژوهش اجتماعي 4- ارتباط ويژگي هاي شغل ونقش هاي شغلي با تحليل رفتگي شغلي، فصلنامه تازه هاي روانشناسي صنعتي سازمان
طرحهاي پژوهشي :
1- وضعيت دانشگاه آزاد اسلامي مركزپرديس ازلحاظ عوامل خارجي (فرصتها وتهديدها) وعوامل داخلي ( قوت ها وضعف ها ) 2- ارتباط نقش هاي شغلي ـ ويژگي هاي شغلي وتحليل رفتگي شغلي با تعهد سازماني كاركنان سازمان مركزي