منصور شیرزاد

منصور شیرزاد

دکترا

5 وب‌ياد شرکت کرده

1 وب‌ياد ارائه کرده

دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی از دانشگاه تهران

درباره من

وب سایت: http://www.mshirzad.ir

دانش آموخته کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف وکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی اصفهان و دانش آموخته کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی از دانشگاه تهران هستم. در رابطه با علوم شناختی، عصب شناسی و عصب شناختی سازمانی مطالعه و پژوهش میکنم.