مهدی شامی زنجانی

مهدی شامی زنجانی

دکترا

3 وب‌ياد شرکت کرده

2 وب‌ياد ارائه کرده

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

درباره من

وب سایت: http://www.shamizanjani.com

من، مهدی شامی زنجانی، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران هستم. حدود یک دهه است که در حوزه های مدیریت دانش، مدیریت پروژه و یادگیری الکترونیکی، تدریس و پژوهش نموده و به سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی مشاوره می دهم.