محمد فروهر

محمد فروهر

دکترا

7 وب‌ياد شرکت کرده

مترجم، نویسنده محقق، مربی و درعرصه روانشناسی سازمانی مثبت گرا

درباره من

وب سایت: http://WWW.PSYCAP.ROOMFA.COM

من محمد فروهر دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی هستم و افتخاری است که از دنیای مجازی فرصتی می یابم که در خدمت شما خوبان باشم...و بی تردید هر پیشرفت و گام موفقی بی لطف و پشتیبانی و بازخوردهای سازنده شما میسر نبوده و نیست، و به این جهت مشتقانه منتظر دریافت بازخوردهای شما خوبان هستم.

وب‌یادهای شرکت کرده