محمد  سیدی

محمد سیدی

کارشناسی ارشد

1 وب‌ياد شرکت کرده

1 وب‌ياد ارائه کرده

فارغ التحصیل مهندسی صنایع در مقطع ارشد