مجتبی لشکربلوکی

مجتبی لشکربلوکی

دکترا

1 وب‌ياد ارائه کرده

دکترای مدیریت استراتژیک، استاد مدعو دانشگاه شریف و امیرکبیر

درباره من

وب سایت: http://Lashkarbolouki.com

در زمینه مدیریت استراتژیک، مدیریت تکنولوژی و مهندسی صنایع درس خوانده ام و اکنون در زمینه مشاوره و تحلیل، تحقیق و تالیف و تدریس فعال هستم با بیشترین تمرکز بر مدیریت استراتژیک، مهندسی سیستم ها و سازمان و تصمیم گیری، حل مساله و تحلیل. استاد مدعو دانشگاه های صنعتی شریف و امیرکبیر هستم.