پیام نورصالحی

پیام نورصالحی

کارشناسی ارشد

1 وب‌ياد ارائه کرده

مدیر پروژه های مشاوره مدیریت در سازمان های دولتی و خصوصی