رحیم فرضی پور

رحیم فرضی پور

دکترا

1 وب‌ياد ارائه کرده

موسس و مدیر موسسه آموزش عالی آزاد بهار