شاهین شاکری

شاهین شاکری

کارشناسی ارشد

1 وب‌ياد شرکت کرده

1 وب‌ياد ارائه کرده

مدیر مجموعه مدیران ایران