زینت  جعفری فرد

زینت جعفری فرد

کارشناسی ارشد

3 وب‌ياد شرکت کرده

1 وب‌ياد ارائه کرده

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات - گرایش تجارت الکترونیک

درباره من

zinat.jafarifard{at sign}yahoo.com ,CIW , A+ , N+ , CCNA Configuration Windows Client , Configuration Windows Server 2008 , Sophos utm ,TMG, CEH CRM,ERP,IOT,IT