کارشناس ارشد جعفری

کارشناس ارشد جعفری

کارشناسی ارشد

3 وب‌ياد شرکت کرده

1 وب‌ياد ارائه کرده

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات - گرایش تجارت الکترونیک - مدرس