مدیریت اجرایی

مدیر اجرایی کسی است که سکان یک سازمان را بدست گرفته و آن را به هدف خود می رساند. برای دستیابی به این موفقیت، لازم است که مدیر اجرایی مهارتهایی مختلف اما مکمل را داشته باشد. در این مجموعه آموزشها مهارتهایی برای موفقیت مدیران اجرایی ارائه شده است.

دوره های آموزشی