مدیریت منابع انسانی

اصلی ترین و سودآورترین سرمایه یک شرکت و کسب و کار، منابع انسانی آن هستند. منابع انسانی، منبع کارآیی و خلاقیت در یک سازمان بوده و می توانند بزرگترین مزیت رقابتی برای یک سازمان باشند. در عین حال عموماً دشوارترین کار یک مدیر، مدیریت انسانها است. انسان موجودی پیچیده است و مدیریت کردن مجموعه ای انسانها از پیچیده ترین فعالیتهای یک مدیر است.