مهارت های زندگی

ما از دوران خردسالی آموزشهای مختلفی را می بینیم و یاد میگیریم اما درباره مهمترین کارمان که زندگی کردن است، کمتر یاد گرفته ایم. خوب زندگی کردن ترکیبی از هنر و علم است و جالب اینجاست که تحقیقات نشان دادده است که می توان مهارت های زندگی را آموخت برخلاف گذشته که فکر می کردند مدل رفتاری و زندگی ما در دوران کودکی شکل گرفته و تثبیت شده است. ما می توانیم یاد بگیریم که چگونه فکر کنیم، چگونه صحبت کنیم، چگونه ارتباط برقرار کنیم، چگونه مساله حل کنیم و بسیاری از موارد دیگر.