مدیریت استرس

تنش (استرس) در واقع پاسخ فیزیکی-روانی است که بدن بطور طبیعی در برابر محرکهای ناسازگار از خود نشان میدهد. هنگامی که ما در مقا بل شرایط ناخوشایند (جسمی یا روحی) قرار میگیریم، پیام دریافتی توسط مغز، منجر به صدور فرمانی دال بر ترشح هورمونهای متعددی در بدن میشود..این هورمونها تغییرات وسیعی در سراسر بدن ایجاد کرده وآمادگی لازم برای دادن پاسخ مناسب به آن شرایط ناخوشایند را ایجاد میکنند.