موفقیت

موفقیت چیست؟ چگونه می توان به آن دست یافت؟ این پرسش برای بسیاری از ما مطرح است و هر کسی تعریف خودش را از موفقیت دارد. بطور کلی موفقیت اینگونه تعریف شده است: «احساس آرامش درونی که ناشی از رضایت از این است که میدانیم تمام تلاش خود را برای تبدیل شدن به آنچه که توانایی اش را داشته ایم، انجام دادیم» بر طبق این تعریف جنس موفقیت از جنس آرامش و رضایت درونی است و نه از جنس بر روی سکو رفتن و تشویق شدن! ما وقتی احساس موفقیت می کنیم که در درون تنهایی خود احساسی از رضایت نسبت به خودمان داشته باشیم و در نتیجه آن احساس آرامش کنیم. در این وب یادها تلاش کرده ایم که تعریف موفقیت و راههای دستیابی به آن را تشریح کنیم.

دوره های آموزشی