مدیریت زمان

تاکنون به این فکر کرده اید، که چرا تعدادی از مردم یا سازمان‌ها از بقیه موفق تر هستند؟ چرا بعضی درآمد بیشتری نسبت به بقیه دارند و سریع پیشرفت می کنند؟ حتی چرا تعدادی از مردم طول عمر بیشتری نسبت به بقیه دارند؟ چیزی که مسلم است این است که، برنامه ریزی و به دنبال آن، کارایی و اثربخشی عوامل مهم نیل به این هدف می باشند. کسانی موفق ترند که زمان خود را مدیریت می کنند و از زمان به خوبی استفاده کرده.
راهکارهای مدیریت زمان
نکته دیگر در راستای مدیریت زمان ، این است که فرد بایستی ارزش زمان را درک کند و اجزای زمان را به خوبی بشناسد. به دنبال شناسایی زمان به راهبردهای عملی‌تر دست بزند که در این میان ، موارد زیر حائز اهمیت می‌باشند:
تقسیم بندی و تفکیک زمان
اولویت بندی امور زندگی
بهبود زمان و مدت بهره برداری از وقت