شرایط مالی دوره های آموزشی

- دوره های رایگان

ارائه دهندگان محترم می توانند دوره‌های رایگان خود را بدون پرداخت هرگونه هزینه در وب‌یاد منتشر نمایند.


- دوره های غیررایگان

 • تهیه شده توسط ارائه کنندگان

  ۷۰ درصد از در آمد حاصل از فروش دوره متعلق به ارائه کننده خواهد بود و ۳۰ درصد باقیمانده به وب‌یاد تعلق می گیرد

 • تهیه شده با همکاری وب‌یاد

  1. پرداخت هزینه تهیه دوره

   ارائه کننده می تواند هزینه تهیه دوره توسط وب‌یاد را پرداخت نموده سپس تقسیم درآمد همانند گزینه دو انجام می پذیرد

  2. پرداخت هزینه تهیه دوره از طریق فروش

   وب ياد هزینه تولید دوره را از فروش های اولیه برداشت می کند، بعد از آن، ۶۰ درصد درآمد به ارائه دهنده تعلق می گیرد

  3. عدم پرداخت هزینه دوره

   به ازای هر فروش ۳۰ درصد متعلق به ارائه کننده بوده و ۷۰ درصد در اختیار وب‌یاد قرار خواهد گرفت

- نحوه قیمت گذاری

قیمت براساس موضوع، طول دوره و ... بصورت توافقی تعیین می شود.


- نحوه تسویه حساب

بعد از انتشار دوره آمورشی خود، می توانید هر زمان که مایل باشید لیست خریداران دوره تان را مشاهده کنید، پرداخت سهم شما از دوره تان بصورت ماهانه انجام می پذیرد.