سازمانها، نهادها، شرکتها و شما می توانید به شیوه های مختلفی مانند کمک مالی، تبلیغات، اطلاع رسانی و یا هر شیوه ای دیگری از وب‌یاد حمایت کنید. اطلاعات شما مانند اسم و لوگو و نوع حمایتی که از وب‌یاد برای گسترش یادگیری کرده اید، در این قسمت ارائه خواهد شد. نام سازمان/ شرکت/ نهاد نوع حمایت ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعطای وام
ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

وب سایت تامین مقالات ISI

وب سایت تامین مقالات ISI